Votul si Alegerile ~ Iluzia Libertatii si Democratiei | Voting and Elections Illusion of Freedom and Democracy

~

blogromaniavotingillusions1~

Courtesy of | Kotys Dacia

Autodenunț !

Declar ca nu recunosc politicienii actuali, sau din 1989 pana n prezent, ca fiind reprezentanții mei si nici așa numitele autorități de stat din Romania care se supun ordinelor acestora.
Motivez aceasta decizie prin singura dovada pe care o accept situația in care se afla România si poporul roman.
Datorita nașterii mele pe acest pământ sfânt numit Romania din părinți cunoscuți romani cu rădăcini get beget românești mă consider locuitor de drept al pământului romanesc si urmaș al străbunilor acestui neam geto-dacic, fapt pentru care am obligația sa mi apar tara si neamul romanesc cu prețul libertății fizice sau al morții.
Pentru neamul meu romanesc fac precizarea ca nu sunt anarhista, neofascista, xenofoba ori rasistă, sunt doar romanul dintre voi care spune AJUNGE:
NUMAI ELIBERAND TARA VOM GASI SOLUTII.
CONSTITUŢIA ROMÂNIEI: ARTICOLUL 54 (1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.
ARTICOLUL 55 Apărarea ţării !
(1) Cetăţenii au dreptul şi obligația să apere Romania. Pentru ca am obligația si dreptul sa mi apar tara cer autorităților din România sa ia masuri împotriva lui Klaus Iohannis – traficant de copii şi samsar de case, si împotriva lui Victor Ponta
care a fost deschis un dosar conform căruia procurorul Victor Ponta era suspectat de asasinarea procurorului Cristian Panait:
Art. 30 – Libertatea de exprimare…..
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.
(4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.
(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.
(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii,
Art. 31 – Dreptul la informaţie
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

După cum spunea străbunul nostru, in prima zi de domnie, Fiecare om sa fie propriul sau judecător. De aceea eu nu particip la genocidul si dezmembrarea României; însă nu uitați ca prin prezenta la urne nu veți schimba nimic; daca ar putea schimba ceva, votul ar fi interzis;
Guvernatorul coloniei Romania a fost stabilit deja la Washington, Bruxelles si Israel: Agravarea si mai mult a nivelului de trai din următorii ani va cădea ca responsabilitate morala pe umerii celor care au votat. ;
De asemenea, toata crima săvârșită împotriva acestui oropsit popor;
Nu se vor putea erija in victime ci doar in complici;
Si nu in ultimul rând, veți fi responsabili morali pentru suferința atâtor nevinovați, pentru povara lăsata generațiilor viitoare, pentru destrămarea atâtor familii prin nevoința oamenilor de a pleca sa lucreze in străinătate, datorata politicilor antiromânești ce se trasează de 25 de ani, pentru retrocedarea ilegala atâtor bunuri imobiliare, pentru vânzarea intereselor străine a sectoarelor strategice productive si a resurselor tarii. Alegerea va aparține !!!!!

Kotys Dacia

Vizionați acest video; Votul si alegerile – iluzia libertății si democrației

~

Translation of Above Declarations into English from Romanian by BING

DECLARATION

I declare that I do not recognize the present politicians, or from 1989 until now, as my Representative and no so-called State authority in Romania which are subject to their orders.
Delegate this decision only evidence that I accept the situation in Romania and the Romanian people.
Due to my birth on this holy ground called Romania known Roman parents roots get Romanian beget I consider myself as a resident of Earth survivors and kin of the geto-Dacian ancestry, a fact for which we have an obligation to my country and the Romanian nation emerge with the physical freedom or death.
For my Romanian lineage are understanding that I’m not anarchist, racist, xenophobic or neofascista, are the only novel of you who says GET: only RELEASING COUNTRY WE WILL FIND solutions.
The ROMANIAN CONSTITUTION: ARTICLE 54 (1) faithfulness towards the country is sacred.
ARTICLE 55 defense!
(1) citizens have the right and obligation to defend Romania. Because I have the obligation and right to my country skies appear to the authorities of Romania to take action against Klaus Iohannis-children and the go-between dealer of homes, and against Victor Ponta, who has opened a file under which the Prosecutor Victor Ponta was suspected of the murder of Prosecutor Cristian P: Art. 30-freedom of expression … and. ..
(1) the freedom of expression of thoughts, opinions or beliefs and libertatea creations of any kind, by word of mouth, in writing, through images, sounds, or through other means of communication in public are inviolable.
(2) the censorship of any kind is prohibited.
(3) freedom of the press, and involves setting up your publications.
(4) no publication can not be suppressed.
(5) the law may impose the mass media the obligation to make public the source of funding.
(6) freedom of expression may not harm the honour, dignity, private life of the person and any right to his own image.
(7) are forbidden the anti-defamation law country and the nation, Art. 31-right to information (1) a person’s right to have access to any information of public interest shall not be restricted.

As our străbunul, said on the first day of the throne, every man is his own judge. That’s why I don’t participate in the genocide and the dismantling of Romania; but do not forget that by its presence at the polls won’t change anything; If you could change anything, the vote would be banned;
The Governor of the colony of Romania was agreed in Washington, Brussels and Israel: further Worsening of living standards in coming years as moral responsibility will fall on the shoulders of those who voted. ;
Also, all crime committed against this forsaken people;
They will not be able to set himself up in casualties but only accomplices;
And last but not least, you will be responsible for the suffering of so many innocent morali, for future generations, ash burden for the collapse of so many families through nevoința people leaving to work abroad, due to the policies of anti-Romanian plot for 25 years, for the return of so many illegal real estate, for sale to foreign interests of strategic productive sectors and resources of the country. The choice belongs to you!!!!!

Watch this video Dacia James; Voting and elections-the illusion of freedom and democracy https://www.youtube.com/watch?v=vB6WqGqZW28 (Translated by Bing)

Advertisements

Posted on November 11, 2014, in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: