End Times ~ Invatand Din Trecut Fa Bine In Prezent Ca Sa Fii Fericit In Viitor

~

Mirrorblogendtimes1

~

English Translation Below

DINCOLO DE INTELECT!

Am găsit un text, în literatura veche a Indiei (Langa Purana, II, 39-40), în cuprinsul căruia bombănelile mele şi ale altora par să fi fost anticipate cu vreo două-trei mii de ani în urmă (Puranas au apărut, în formă scrisă, în veacurile III-V de după Hristos, dar vin dintr-o tradiţie orală care, deja pe-atunci, era veche de peste un mileniu). Intuiţiile profetice ale hinduismului se referă la modul în care se va încheia actualul ciclu al civilizaţiei terestre. Iată o listă, selectivă, a simptomelor pe care le anunţă textul puranic, privind spre viitorul care e, acum, prezentul nostru:

„Coeficientul de ură din sufletul fiecărui om va cunoaşte – spun textele – o alarmantă creştere. Oamenii vor deveni din ce în ce mai iritabili. Toate marile achiziţii de cunoaştere vor fi deturnate spre scopuri impure, adică spre amplificarea răului din lume. Se va înmulţi numărul şefilor de stat de extracţie joasă şi de proastă calitate.

Lucrătorii manuali şi negustorimea vor fi înălţaţi la rang de intelectuali, iar intelectualii vor fi puşi în condiţii subalterne. Va avea loc, cu alte cuvinte, un destructurant amestec al castelor, o destrămare dramatică a ierarhiilor fireşti, o ireparabilă dezordine socială.

Necinstea va căpăta o răspândire fără precedent, la toate nivelele. Hoţii vor deveni lideri.
(Rog să nu mi se atribuie nimic din toate aceste afirmaţii! (Nu fac decât să citez un text multi-milenar! n.m., A.P.).

Femeile nu vor mai pune preţ pe propria virtute.

Proștii, impostorii, naturile rudimentare şi gălăgioase vor fi luaţi drept înţelepţi. Oamenii „drepţi“, de bună calitate, vor avea tendinţa de a se retrage din viaţa publică. În pieţe se va vinde mâncare gata-preparată (să recunoaştem că e de necrezut să auzim vorbindu-se, acum 2000 de ani, de „semipreparate“ şi de (fast-food! n.m., A.P.).

Limbile vor săraci, vorbirea se va trivializa.

Vor fi mai multe femei decât bărbaţi, vor prolifera asociaţiile criminale, va creşte numărul celor care nu găsesc de lucru.
Se vor răspândi, pretutindeni, bolile de stomac. Se va extinde moda părului purtat în dezordine şi se va generaliza starea de letargie, de lehamite, cu corolarul unei cronice incapacităţi de acţiune. Vor apărea nenumărate organizaţii religioase necanonice, blasfemia va convieţui cu fanatismul.
Se va practica, pe scară largă, uciderea fătului în pântecul matern şi se vor asasina direct sau simbolic eroii fiecărei comunităţi. Deţinătorii puterii nu o vor mai folosi în beneficiul popoarelor lor.

Discernământul (ca percepţie a deosebirii dintre bine şi rău) se va şubrezi, instituţia respectului va intra în derivă (vor fi respectaţi, preponderent, cei nedemni).

Vor câştiga teren neruşinarea, călcarea cuvântului dat, invidia.
Între părinţi şi copii vor apărea obstacole greu de trecut, forţa va prevala dreptăţii, ospeţia va declina, vulgaritatea va împânzi totul.”

~

Beyond the intellect !

I found a text in ancient literature of India ( Near Purana , II, 39-40 ) , in which the contents of my grumbling and others seem to have been anticipated two or three thousand years ago ( Puranas have occurred written in III-V centuries after Christ , but come from an oral tradition that already back then , it was over a millennium old ) . Prophetic insights of Hinduism refers to how that will end the current cycle of civilization on Earth . Here’s a list , select the symptom that announces Puranic text , looking to the future that is now our present :

” Coefficient hate every human soul will know – tell texts – an alarming rise. People will become more irritable. All major acquisitions of knowledge will be diverted to impure purposes , ie to gain evil in the world . It would increase the number of low extraction Heads of State and of poor quality.

Manual workers and the merchants will be exalted to the rank of intellectuals , and intellectuals will be put under subaltern . Will take place , in other words, a deconstructed mixture caste hierarchies dramatic natural decay , an irreparable social disorder .

Dishonesty will gain unprecedented outbreaks at all levels. Thieves will become leaders .
(Please do not assign me any of these allegations ! ( I’m only quoting a multi- millennial text ! Nm , AP ) .

Women will not put a price on their own virtue.

Fools , impostors , and noisy primitive natures will be taken as wise . People ” righteous ” good quality will tend to withdraw from public life . The market will sell ready – prepared food ( admit it’s unbelievable to hear people speaking , 2,000 years ago , the ” cooked ” and ( fast-food! nm , AP ) .

Languages are poor speech will trivialize .

There will be more women than men will proliferate criminal associations will increase the number of people who can not find work .
It will spread everywhere, Stomach diseases . It will expand fashion wear hair in disarray and will be generalized lethargy , the disgust , the corollary to a chronic inability to act. Appear countless religious organizations canonical , blasphemy will coexist with fanaticism .
They will practice widely womb and killing the fetus will assassinate direct or symbolic heroes each community . Power holders will not be used for the benefit of their peoples.

Discernment ( the perception of the difference between right and wrong ) will weaken the institution concerned shall enter into derivatives ( will be respected , mainly those unworthy ) .

Shamelessness will gain ground , breaking his word , envy .
Between parents and children will be obstacles difficult to overcome the force of justice will prevail , feasts will decline , vulgarity will dim everything. ”

Advertisements

Posted on March 15, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: